مقاله ها و گزارش ها

گزارش‌ها
نام فایل توضیحات نوع فایل اندازه فایل آخرین ویرایش
مقاله‌ها
گزارش‌های پژوهش‌های مربوط به خط و زبان فارسی در محیط رایانه را می‌توانید به صورت رایگان دریافت کنید.
نام فایل توضیحات نوع فایل اندازه فایل آخرین ویرایش

استفاده از پایگاه عروض رایگان است اما اگر بخواهید می‌توانید از عروض حمایت مادی یا معنوی کنید.

حمایت مالی

در شبکه‌های اجتماعی، عروض را معرفی کنید.